Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Sergejs, Svetlana, Lana

 

Saskaņā ar Ministru kabineta  2011. gada 01. februāra  noteikumiem Nr. 89  ''Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nepameklē izglītības iestādi''

Bauskas novada dome ir izstrādājusi vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtību:

 

1. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē un izglītības iestādei nav informācijas par neirašanās iemeslu audzinātājs vai sociālais pedagogs mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem. (Tādēļ vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par izglītojamā neierašanās iemeslu zvanot audzinātājam, vai veic ierakstu e-klasē).

2. Mācību kavējumus attaisnojošs dokuments ir:

-ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izsniegta izziņa;

-vecāku rakstīts iesniegums par izglītojamā slimības gadījumu vai cita rakstura apstākļu dēļ līdz 3 dienām.

3. Kavējumu attaisnojošs dokuments izglītības iestādei jāiesniedz 3 dienu laikā pēc ierašanās izglītības iestādē. Par neattaisnotiem tiek uzskatīti visi kavējumi, par kuriem izglītojamais 3 dienu laikā pēc ierašanās izglītības iestādē nav iesniedzIs attaisnojošus dokumentus.

4. Ja kavētas vairāk par 20 stundām semestrī un izglītības iestādei nav informācijas par neirašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde ziņo pašvaldības izgllītības pārvaldei.