Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Emanuels, Arnolds

2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros tika sniegts atbalsts izglītojamajiem, atbilstoši skolas izvirzītiem mērķiem un izglītojamo vajadzībām. Pedagogu palīgu darbs (9 stundas, multidisciplinārā joma) veidoja apstākļus, kas ļāva individualizēt mācību procesa pieeju katra konkrētā skolēna vajadzībām, pedagogu palīgi bija arī savstarpējs koleģiāls atbalsts, kas veicināja sadarbību un kopīgu risinājumu meklēšanu starp pedagogiem. Tika iesaistīti 43 izglītojamie. Mācīšanās grupā (2,5 stundas) talantīgajiem izglītojamajiem iesaistīti 19 izglītojamie.

 

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta realizēšana Vecsaules pamatskolā tiek uzsākta 2017.gada septembrī.
Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas. Projekta gaitā būs iespēja pilnveidot sniegto izglītības pakalpojumu un nostiprināt skolas kolektīva gatavību risināt izglītojamo vajadzības – paaugstinot viņu sasniegumus, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt augstākus mācību rezultātus.
Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1.-6. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām vai traucējumiem un skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem. Atbalsta pasākumiem finansējums tiek piešķirts saskaņā ar skolas izstrādātu projekta atbalsta pasākumu plānu. Esam izvērtējuši savas skolas esošo situāciju un vajadzības 3 gadu periodā, kas bija priekšnoteikums plānā ieviešamo atbalsta pasākumu saturiskai izstrādei, jo tas ļāva veidot piedāvājumu konkrētām skolēnu mērķa grupām, un noteica darbības  jomu izvēli. Projektā iesaistītie skolēni Vecsaules paamtskolā  darbosies 2 jomās – 1) STEM UN VIDES joma– bioloģija un vide; 2)VALODAS joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā. Uzskatām, ka nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamībai un sadarbībai, kas agrīni var palīdzēt noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru novēršanas  rezultātā iespējams panākt skolēna ātrāku attīstību un labākus mācību sasniegumus.

Vairāk par projektu lasiet šeit